Accord

Actavis Polska


Informacje Prasowe

06 LISTOPADA 2012 / Inne

 

Watson zakończył transakcję przejęcia Actavis

 – tworzy trzecią, co do wielkości firmę generyczną na świecie, obecną na ponad 60 rynkach –
– oczekiwane przychody połączonych organizacji w 2012 to 8 miliardów dolarów -
– połączona struktura zarządzania natychmiast zmaksymalizuje wartość połączenia –


PARSIPPANY, N.J. – 31 Października 2012r. – Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) ogłosił zakończenie transakcji przejęcia Actavis Group. Wartość transakcji to 4,25 mld EUR. Połączenie tworzy trzecią, co do wielkości generyczną firmę farmaceutyczną na świecie, z przewidywanymi przychodami za rok 2012 na poziomie ponad 8 mld USD.

Watson sfinansował transakcję dzięki połączeniu 1.8 mld USD z krótkoterminowych kredytów oraz 3,9 miliarda dolarów z emisji obligacji. Spółka stwierdziła, że transakcja spowoduje natychmiastowy wzrost zysku w ujęciu niepodlegającym standardom GAAP przed synergiami. Firma zwróciła uwagę, że przepływy środków pieniężnych połączonego przedsiębiorstwa powinny umożliwić szybką spłatę długu.

“Dziś łączymy dwa potężne, rentowne i szybko rosnące się firmy w jedną wyjątkową organizację globalną. W wyniku przyśpieszonego planowania integracji, niezwłocznie rozpoczynamy maksymalizować wyjątkową wartość finansową i handlową tego połączenia” powiedział Paul Bisaro, Watson President and CEO. “W ciągu ostatnich kilku miesięcy zdefiniowaliśmy i wewnętrznie ogłosiliśmy struktury zarządzania dywizji Global Generics, Badań i Rozwoju, Operations oraz Shared Services, tak, aby dziś rozpocząć płynną działalność połączonej firmy. Celem wspierania stałego rozwoju, przy jednoczesnej optymalizacji globalnej struktury i uchwyceniu projektowanych synergii, natychmiast rozpoczęliśmy realizację strategii integracji od Dnia 1 do Dnia 100 po ogłoszeniu sfinalizowania transakcji. Jestem przekonany, że pracując razem, 17 000 osób w naszej nowej firmie będzie się teraz koncentrować na bezproblemowej integracji firmy dla potrzeb silnego i zrównoważonego wzrostu.”

“Wraz ze sfinalizowaniem przejęcia Actavis Group, posiadamy teraz aktywa, które będą napędzać nasz ciągły organiczny wzrost i generować przepływ środków pieniężnych, który pomoże w szybkiej spłacie długu, co z kolei pozwoli nam w dalszym ciągu koncentrować się na przyszłych inwestycjach mających na celu rozszerzenie całej działalności, a zwłaszcza Dywizji Global Brands oraz w zakresie leków biopodobnych. Watson planuje zorganizować Dzień Inwestora w styczniu 2013 roku, wówczas przedstawiony zostanie bardziej kompleksowy przegląd połączonej organizacji.”

Przewidywane synergie
Watson nadal spodziewa się 300 mln USD rocznych oszczędności kosztów synergii z tytułu przejęcia Actavis, w ciągu trzech lat. Na synergie te składają się połączone oszczędności w zakresie kosztów administracyjnych, badań i rozwoju, zakupów i zaopatrzenia w surowce.

Finansowanie transakcji sprzyja szybkiemu obniżeniu dźwigni finansowej
Przejęcie sfinansowano dzięki połączeniu pożyczki terminowej w wysokości 1,8 mld USD według średniej stawki LIBO plus 150 punktów bazowych i emisji obligacji o wartości 3,9 mld USD. Ogółem łączny koszt długu z tytułu przejęcia wyniósł około 2,9 procent. Oczekuje się, że w 2013 r. połączona spółka będzie generować free cash flow, co będzie sprzyjać obniżeniu wskaźnika ogólnego zadłużenia.

Przegląd korzyści płynących z przejęcia Actavis Group
Akwizycja łączy dwie rosnące, odnoszące sukcesy oraz wysoce rentowne firmy i w zasadniczy sposób wieńczy ekspansję Watsona, jako globalnego lidera wśród generycznych firm farmaceutycznych. Połączona firma rozpoczyna swoja działalność ze zdefiniowaną, globalną strukturą zarządzania oraz agresywną realizacją strategii integracyjnej celem skoncentrowania się na organicznym wzroście i osiągnięciu szybkiego efektu synergii.

Rozszerzenie globalnej obecności firmy
Połączona organizacja posiada swoje oddziały w ponad 60 krajach, z czego na ponad 33 rynkach (m.in. USA, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Skandynawia i Rosja) zajmuje pozycje w pierwszej dziesiątce wśród innych firm farmaceutycznych. Dzięki globalnej obecności, połączona firma posiada szeroką platformę do silnego, organicznego wzrostu w przyszłości. Najsilniejsze pod względem osiąganych wzrostów regiony nowej, połączonej firmy to USA, Centralna i Wschodnia Europa, Rosja, Południowo – Wschodnia Azja oraz Australia. Spółka jest również najszybciej rozwijającą się generyczną firmą farmaceutyczną w Europie Zachodniej, gdzie tempo wzrostu jest szybsze niż całego rynku. Połączona spółka jest zróżnicowana geograficznie, a około 40% przychodów będzie pochodzić spoza USA.

Rozszerzenie portfela produktów i rozwój pipeline
Połączona firma posiada wiodące w branży portfolio produktów, na które składa się 750 molekuł oferowanych w ponad 1 700 różnych kombinacjach i formach podawania. Firma rozszerzyła swoją podstawową wiodącą pozycję w obszarze doustnych postaci stałych o zmodyfikowanym uwalnianiu, produktów transdermalnych, jak również postaci półstałych, płynów oraz iniekcji. Pipeline USA obejmuje około 180 aplikacji oczekujących na rozpatrzenie FDA, w tym 47 aplikacji typu first-to-files, z czego ponad 30 z prawem na wyłączność. Po za USA, obecny pipeline obejmuje ponad 2 000 wniosków (o dopuszczenie do obrotu) oczekujących na zatwierdzenie. Na świecie prowadzonych jest ponad 600 nowych projektów obejmujących wiele różnych form podawania.

Rozszerzenie globalnego łańcucha dostaw
Spółka posiada rozległy i zdywersyfikowany globalny łańcuch dostaw z różnymi możliwościami technologicznymi, w tym zdolność do wytwarzania ponad 40 miliardów jednostek na całym świecie. Połączona firma ma bogate doświadczenie w opracowywaniu różnych form leków dla wszystkich swoich rynków: postaci stałej, leków o zmodyfikowanym uwalnianiu, plastrów, żeli, płynów, postaci półstałej oraz iniekcji.


Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem www.multivu.com/mnr/58370-watson-pharmaceuticals-acquires-actavis-group.


O Watson Pharmaceuticals, Inc.

Watson Pharmaceuticals, Inc. (NYSE: WPI) to globalba, zintegrowana specjalistyczna spółka farmaceutyczna koncentrująca się na tworzeniu, produkcji i dystrybucji produktów generycznych, brandowych i biopodobnych. Globalna i amerykańska siedziba spółki znajduje się w Parsippany, New Jersey w USA, natomiast siedziba międzynarodową zlokalizowana jest w Zug w Szwajcarii.
Watson to trzeci co do wielkości producent generyków na świecie, sprzedający ponad 750 produktów poprzez swoje przedsiębiorstwa obecne w ponad 60 krajach. Światowa brandowa działalność farmaceutyczna Watson skupia się na tworzeniu i sprzedaży produktów głównie w sektorze urologicznym i zdrowia kobiecego, a także angażuje się w tworzenie i wprowadzanie na rynek produktów biopodobnych w obszarze zdrowia kobiecego, onkologii oraz innych obszarów terapeutycznych. Ponadto dzięki spółce Anda, Inc, Watson to czwarty co do wielkości dystrybutor generycznych produktów farmaceutycznych w USA., a także, dzięki spółce Medis, to również firma tworząca i sprzedająca licencje na generyczne produkty farmaceutyczne poza USA.

Notatkę prasową i inne informacje o firmie można znaleźć na stronie Watson Pharmaceuticals pod adresem http://www.watson.com

Oświadczenie

Oświadczenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, dotyczące szacowanych lub spodziewanych w przyszłości wyników Watson lub faktów innych niż historyczne są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości, które odzwierciedlają bieżące spojrzenie Watson na istniejące tendencje w dniu ich wydania. Na przykład, wszelkie stwierdzenia zawarte w niniejszej informacji prasowej, dotyczące perspektyw w zakresie inicjatyw strategicznych Watson, wprowadzania produktów i spodziewanych wyników finansowych są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Należy zauważyć, że cele i oczekiwania Watson nie są przewidywaniami faktycznych wyników. Wyniki Watson czasami będą różnić się od jej celów i oczekiwań. Faktyczne wyniki mogą istotnie różnić się od bieżących oczekiwań Watson zależnie od wielu czynników wpływających na działalność Watson. Czynniki te obejmują, m.in., nieodłączną niepewność związaną z projekcjami finansowymi; sukces integracji przejęcia Actavis i zdolność do rozpoznania spodziewanych synergii i korzyści z przejęcia Actavis; trudność przewidzenia terminów i wyników postępowań sądowych w toku i przyszłych oraz śledztw rządowych i ryzyka, że niekorzystny wynik danego postępowania lub śledztwa może narazić Watson na odpowiedzialność z tytułu znacznych odszkodowań lub kar; ryzyka, że rozstrzygnięcie postępowań w sprawie naruszenia praw do patentu w drodze ugody może skutkować śledztwem lub działaniem ze strony stron prywatnych, władz lub organów rządowych; wpływ konkurencyjnych produktów i wyceny; ryzyka związane z wahaniami kursów walut; okresowa zależność od małej liczby produktów jako istotnego źródła przychodów lub dochodów netto; zmienność wzorców zakupów handlowych; zmiany powszechnie przyjętych zasad księgowości; ryzyko, że wartości księgowe aktywów mogą być poddane negatywnemu wpływowi przyszłych zdarzeń i okoliczności; terminy i sukces wprowadzenia produktu na rynek; trudność przewidzenia terminów lub wyniku starań w zakresie rozwoju produktu i zgód lub działań organów regulacyjnych, jeżeli mają miejsce; ryzyka i niepewność zwyczajowo związane z branżą farmaceutyczną, w tym roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt i dostępność ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt na racjonalnych warunkach; aprobata rynku i ciągłe zapotrzebowanie na produkty Watson; trudności lub opóźnienia w produkcji; dostępność i ceny produktów oraz materiałów pochodzących od osób trzecich; przestrzeganie przepisów państwowych mających zastosowanie do zakładów, produktów i/lub przedsiębiorstw Watson; zmiany prawa i przepisów, w tym Medicare, Medicaid i podobne ustawy zagraniczne mające wpływ, m.in. na wycenę i refundację produktów farmaceutycznych oraz rozstrzygnięcia postępowań w sprawie patentów, a także inne ryzyka wyszczególnione w okresowych publicznych wnioskach Watson dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, obejmujące, lecz nie ograniczające się do Raportu Rocznego Watson na formularzu 10-K za rok zakończony 31 grudnia 2011 r. i Raport Kwartalny Watson na formularzu 10-Q za okres do 30 czerwca 2012 r. Za wyjątkiem przypadków wyraźnie przewidzianych prawem, Watson zrzeka się odpowiedzialności z tytułu intencji lub obowiązku aktualizacji niniejszego oświadczenia.

 

Osoby kontaktowe: Inwestorzy:
Lisa DeFrancesco
(862) 261-7152

Media:
Charlie Mayr
(862) 261-8030


  • Wróć
  • Drukuj
  • Wyślij